ได้เวลา... เป็นธรรม
Time to be FAIR

About us

ข้อมูลพรรค เป็นธรรม

ความไม่เป็นธรรม คือ สนิมของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ที่บ่อน ทำลายชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาเป็นเวลานาน ส่งผลให้การบริหารจัดการ ประเทศในทุกมิติ เกิดความเหลื่อมล้ำขัดแย้ง ปิดกั้นโอกาสของส่วนรวม แต่เกิดประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

ความหมายของคำว่า FAIR

  • Friends มีเพื่อน

  • Ability มีความสามารถ

  • Innovation มีนวัตกรรม

  • Responsibility มีความรับผิดชอบ

ดร. ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
หัวหน้าพรรคเป็นธรรม

นายกัณวีร์ สืบแสง
เลขาธิการพรรค