แบบฟอร์มสมัครสมาชิกพรรคเป็นธรรม

1
ข้อมูลส่วนตัว
หากในบัตรประชาชนมีแต่ พ.ศ.เกิด
ให้ใส่เป็นวันที่ 1 มกราคม และปีพ.ศ.เกิด
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
2
สถานะในพรรคการเมือง
ข้าพเจ้า
ขอลาออกจากการเป็น
ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3
ความประสงค์
กรุณาเลือก 1 ข้อ *
กรุณาเลือก 1 ข้อ *
ประสงค์​จะลงทำงานร่วมกับพรรค ในด้าน
กรุณาเลือกหากต้องการรับบัตร
4
หลักฐานการสมัคร
สลิปโอนเงิน *
สำเนาบัตรประชาชน *
สำเนาทะเบียนบ้าน *
5
ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
1. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และขอรับผิดชอบด้วยตนเองหากมีการตรวจสอบพบในภายหลังถึงความไม่เป็นจริงนั้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมาชิกไว้ ผู้สมัครยอมรับและตกลงให้พรรคเป็นธรรมใช้ข้อมูลของผู้สมัครเพื่อการติดต่อและการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของพรรคเป็นธรรม